icona

La xarxa

La xarxa / Qui som

Qui som

ORGANIGRAMA
XARXA DE MUNICIPIS INDIANS DE CATALUNYA

 - PRESIDÈNCIA

Òrgan de direcció constituït per tots els municipis de la Xarxa. La presidència serà per elecció de l’Assemblea i s'escollirà cada quatre anys, coincidint amb les eleccions municipals.

Actualment, la Presidenta de la Xarxa de Municipis Indians és la Il·ltre. Sra. Maite Selva Huertas, alcaldessa de l'ajuntament de Begur i Diputada al Parlament de Catalunya.

- JUNTA DIRECTIVA

La Junta directiva és l’òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l’associació, d’acord amb les disposicions i les directrius de l’Assemblea General. Constituïda per l’alcalde-president actual o persona en qui delegui, juntament amb un vicepresident, un secretari i dos vocals.
 Vicepresident: Carme Ponsa Monge – Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
 Secretari: Anna Abellán Gómez– Ajuntament de Tossa de Mar
 Vocals: Jovita Baltasar Cuevas -  Ajuntament de Torredembarra
              Ana M. Herrara Bordallo – Ajuntament de Sant Pere de Ribes
              Albert Ros Mercader – Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

o Funcions:
 Relacions amb les administracions
 Presentació noves candidatures per integrar-se a la Xarxa.

- ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de la Xarxa. Constituïda per tots els municipis que formen part de la Xarxa de Municipis Indians. Hi haurà un regidor-delegat de cada municipi (vot per municipi). Les sessions que celebri l’Assemblea General podran ser ordinàries i extraordinàries. L’Assemblea es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos.

o Funcions:
 Disseny i aprovació de projectes.
 Aprovació i modificació dels Estatuts.
 Aprovació del pressupost anual.
 Estat de comptes.

- COMISSIONS TÈCNIQUES

És l'organ tècnic de la Xarxa que juntament amb la coordinadora elabore i executen les accions tècniques i el Pla d'accions que s'ha de dur a terme. Constituïda pels tècnics municipals que formen part de la Xarxa de Municipis Indians.

- COORDINACIÓ– SEU DE LA XARXA

La coordinació s’emplaçarà en el municipi de Begur amb caràcter estable.

o Funcions:
 Coordinació tècnica dels projectes de la Xarxa, actualment la coordinadora de la Xarxa és la Sra. Anna Castellví.
 Reunions amb la presidència i la junta directiva.
 Convocatòria de l’Assemblea General